Jdi na obsah Jdi na menu
 


Speciální zkouška z vodní práce retrieverů - SZVPR

Na tomto druhu zkoušek prokazují retrieveři vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovech vodní zvěře. 
Vodní práce je doménou pro všechna plemena retrieverů a je vhodné, aby tyto zkoušky absolvovali. Na SZVPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ.
Tyto zkoušky kvalifikují retrievera pro loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř.

 

Disciplíny:1. 
Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling

2.Přinášení kachny z hluboké vody

3.Práce v rákosí

4.Dohledávka pohozené kachny

5.Chování po výstřelu

6.Paměť k aportu - marking

7.  Přinášení

8.Vodění psa

9.Poslušnost a ovladatelnost

10.  Chování na stanovišti

 

Popis disciplín:

 

Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling

      Retriever musí dokázat, že se nebojí vody, že je výborným plavcem a že střelenou vodní zvěř dokáže z vody přinést. Za tím účelem vhodí rozhodčí do hluboké vody 2 střelené kachny do vzdálenosti 10-15 metrů tak, že spolu svírají přibližně úhel 90 stupňů. Vhození kachen do vody nesmí pes vidět. Potom je naváděn pes a musí obě kachny, v časovém limitu 6 minut postupně přinést. Pes musí být ve vodě ovladatelný a reagovat na pokyny vůdce. Kachny musí pes odevzdat do ruky vůdci nebo s nimi usednout. Způsob přinášení se hodnotí samostatně. Celkovou známku lze snížit za špatné plavání a za špatnou ovladatelnost psa ve vodě.
Hodnocení:
        Přinesení 2 kachen do 3 minut.....................známka 4
        Přinesení 2 kachen do 4 minut.....................známka 3
        Přinesení 2 kachen do 5 minut.....................známka 2
        Přinesení 2 kachen do 6 minut.....................známka 1

 

Přinášení kachny z hluboké vody

     Vůdce stojí se psem tak, aby pes viděl vhazování kachny na zrcadlo. Pes může být před výstřelem volný nebo upoutaný na vodítku. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody 10-15 metrů, pak je pes vypuštěn k přinášení. Retriever musí dokázat, že pro kachnu jde s chutí, že dobře plave a kachnu odevzdá vůdci do ruky. Může s kachnou i usednout.
Známkou 4 se hodnotí pes, který kachnu přinesl na jeden povel a korektně odevzdal. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba.
Každý další povel k přinesení, uchopení, odevzdání nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.
Způsob přinesení se hodnotí samostatně.

 

Práce v rákosí

    Pes má radostně prohledávat rákosí a slídit po zvěři. Vůdce postupuje po břehu kolem vodní plochy zarostlé rákosím nebo jiným vyšším porostem, který má pes prohledat a snažit se nalézt a zdvihnout vodní zvěř. Při slídění se nesmí vyhýbat hluboké vodě, má ji přeplavat a prohledat. Na závěr slídění, před slídícího psa, vhodí rozhodčí střelenou kachnu za rákosí tak, aby kachna byla na hluboké vodě a neviděl to pes ani vůdce. Pes musí při slídění kachnu najít a bez povelu přinést.
Kachnu pes odevzdá buď vůdci do ruky nebo si může s ní sednout. Známku ovlivňuje způsob pohybu psa v rákosí, systematičnost práce, zájem o nalezení zvěře, množství vydaných povelů a vytrvalost psa. Přinášení se hodnotí samostatně. Časový limit k přinesení kachny je 10 minut.

 

Dohledávka pohozené kachny

     Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50 m od pohozené kachny. Vůdce vypustí psa s povelem "hledej" k dohledání kachny. Dohledávka se musí provádět proti větru. Přinášení se hodnotí samostatně jako při přinášení kachny z hluboké vody.
Hodnocení:
        Známka 4 ...........................  dohledáno do 5 minut
        Známka 3 ...........................  dohledáno do 7 minut
        Známka 2 ...........................  dohledáno do 9 minut
        Známka 1 ...........................  dohledáno do 10 minut
        Známka 0 ...........................  nedohledáno do 10 minut

 

Chování po výstřelu

     Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky.
Vůdce si může střílet sám, není-li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí pořadatel.

 

Paměť k aportu - marking

     Tato disciplína je specifickou vlastností retrieverů. Zkouší se na poli nebo louce s porostem, který má odhozenou zvěř lehce zakrývat. Používá se bažant, králík, holub nebo kachna. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího, asi po 10 vteřinách, vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře a nejkratší cestou běžet pro zvěř.
Způsob přinesení se hodnotí samostatně.
Povzbuzování vůdce je dovoleno, ale soustavné povely snižují bodové ohodnocení. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

 

Přinášení

     Retrieveři jsou skupinou loveckých psů, kteří přinášejí zvěř zásadně s "měkkou mordou". Musí zvěř rychle uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést, odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Při hodnocení musí rozhodčí brát v úvahu počasí, únavu psa, vzdálenost, ze které musel pes zvěř přinést apod.
 Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí.
Rozhodčí si dělají poznámky o přinášení psa ve všech disciplinách, kde měl pes možnost přinášet zvěř a ze všech takto získaných známek vypočtou aritmetický průměr jako známku výslednou.

 

Vodění psa

     Rozhodčí před započetím disciplíny určí trasu asi 50 kroků. Vůdce se psem ji projdou jedním směrem na řemenu a zpět volně. Během zkoušky nesmí vůdce držet vodítko a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy. Nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Chyby se hodnotí podle stupně provinění.
 V průběhu celých zkoušek rozhodčí pozorují vodění psa vůdcem a dělají si pomocné známky.
 Nejvyšší známku obdrží jen ten pes, kterého vůdce nemusí v průběhu zkoušení usměrňovat.

 

Poslušnost a ovladatelnost

     Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10 minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek.

 

Chování na stanovišti

     Retriever musí být na stanovišti při vodní práci naprosto klidný. Vůdce může mít psa buď  volně odloženého nebo připoutaného na vodítku. Pes na vodítku obdrží vždy o stupeň nižší ohodnocení. Pes nepokojný na stanovišti, kňučící, nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří je hodnocen jedině známkou 0.
Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden od druhého, jako při obstavené leči. Časový limit je 10 minut, každý vůdce vždy asi po 2 minutách vystřelí loveckým způsobem.

 

Soudcovská tabulka  SZVPR:

 

Předmět

Nejnižší známka pro cenu

Koeficient

Max. bodů

I.

II.

III.

 1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody
   
 - handling

2

2

1

6

24

 2. Přinášení kachny z hluboké vody

3

2

2

4

16

 3. Práce v rákosí

3

2

1

3

12

 4. Dohledávka pohozené kachny

3

2

1

5

20

 5. Chování po výstřelu

2

2

1

2

8

 6. Paměť k aportu - marking

3

2

1

4

16

 7. Přinášení

3

3

2

2

8

 8. Vodění psa

2

2

1

2

8

 9. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

2

4

16

10.Chování na stanovišti

2

1

1

2

8

 Nejnižší počet bodů
 pro cenu

102

81

68

 

136